§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.womag24.pl  prowadzony jest przez firmę WOMAG Zadrożny Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54 – 215, ul. Bystrzycka 69c, telefon +48 (71) 352 11 50, e-mail: biuro@womag.pl, NIP: 8940048886, REGON: 930618065, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000016591.
2.     Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.womag24.pl
3.     Definicje:
a)     Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.womag24.pl,
b)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c)     Usługodawca –  WOMAG Zadrożny Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54 – 215, ul. Bystrzycka 69c, telefon +48 (71) 352-11-50, e-mail: biuro@womag.pl,  NIP: 8940048886, REGON: 930618065, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000016591,
d)    Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
e)     Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f)     Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g)    Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Usługodawcą,
h)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
i)      Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
j)      Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
k)     Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
l)      Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
m)   Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
n)    Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
o)    Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, októrym mowa w §7,
p)    Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5,
q)    Załącznik nr 3 – dołączony do Regulaminu dokument, umożliwiający złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej.
4.     Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
a)  umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b)  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie Zamówienia,
c)  prowadzeniu Newslettera.
5.     Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Usługobiorcy. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Usługobiorcę na adres e-mail Usługodawcy: biuro@womag.pl.
6.     W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Usługodawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
7.     Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
8.     Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.womag24.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
9.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1.     Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.     Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a)     złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
b)    złożenie Zamówienia drogą mailową,
c)     złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
4.     Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5.     Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6.     Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty w godzinach od 10 do 14.
7.     Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
8.     Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest przesłanie przez Usługobiorcę na adres: biuro@womag.pl, wypełnionego formularza (Załącznik nr 3).
9.     Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest kontakt telefoniczny Usługobiorcy z Usługodawcą pod numerem tel.: +48 (71) 352 11 50.
10.  Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty po godzinie 14 i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11.  W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę.
12.  Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.
13.  Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.
14.  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Usługobiorcę będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. W przypadku pozostałych Usługobiorców Zamówienia takie nie mogą być anulowane.
15.  Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi 3 dni robocze. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Usługobiorcą, niemniej jednak przeciętnie wynosi on 14 dni roboczych.
16.  W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Usługobiorca jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
17.  W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Usługobiorca może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
§3. PŁATNOŚCI
1.     Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2.     Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
3.     Usługobiorca niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4.     Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
a)     płatność przy odbiorze osobistym w przypadku odbioru zamówionego Produktu w siedzibie Usługodawcy,
b)    płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy,
c)     płatność za pobraniem.
5.     Wyboru płatności dokonuje Usługobiorca podczas składania Zamówienia.
6.     W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy: BNP Paribas Bank Polska S.A nr konta 09 1750 1064 0000 0000 1292 7867.
7.     W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin po złożeniu Zamówienia przez Usługobiorcę (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).
8.     W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową lub telefoniczną.
9.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
10.  Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę o wyczerpaniu zapasów, a Usługobiorca może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.
§4. DOSTAWA
1.     Produkty oferowane w Sklepie internetowym dostarczane są przez Usługodawcę, po wcześniejszej wycenie.
2.     Kierwoca dostarczający Produkty nie jest zobowiązany do ich wniesienia do lokalu Usługobiorcy.
3.     Odbiór osobisty zamówionych Produktów, możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w Stanowicach/Oława przy ulicy Akacjowej 3 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Usługodawcą.
4.     Wybór sposobu dostarczenia przesyłki oraz adresu jej dostarczenia jest dokonywany jest przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia.
5.     Koszty dostawy ponosi Usługobiorca.
6.   Koszt dostawy jest wyceniany indywidalnie dla każdego klienta przy zakupie kafli.
7.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia przesyłki oraz jej przesłania przy użyciu europalety dla następujących Produktów:
a)     płytki ceramiczne,
b)    płytki gresowe,
c)     płytki klinkierowe,
d)    mozaiki.
8.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany formy przesyłki w przypadku Zamówień elementów szklanych, płynnych lub innych, których bezpieczny i bezszkodowy transport jest utrudniony. W takich wypadkach zamówione Produkty wysyłane są z wykorzystaniem europalety. Każdorazowo przed nadaniem wysyłki, Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą, w celu akceptacji warunków realizacji Zamówienia.
9.  Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Usługobiorca jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
10.  Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11.  Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy Produkty wolne od wad.
12.  Usługobiorca zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
§5. GWARANCJA
1.    Usługobiorca niebędący osobą fizyczną obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2.    W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Usługobiorca obowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę wysyłając na adres biuro@womag.pl odpowiednią informację zawierającą w tytule numer zamówienia w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową.
3.    Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stanu faktycznego: opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Usługobiorcy. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Usługodawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego (Załącznik nr 2).
4.    Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
5.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego Produktu na Produkt pozbawiony wad.
6.    Jeżeli wymiana Produktu jest niemożliwa ze względu na brak w magazynie Usługodawcy tożsamego Produktu, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Usługobiorcę kosztów związanych z Zamówieniem.
7.    Usługobiorca zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
8.     Reklamacje należy kierować na adres:
WOMAG Zadrożny Spółka Jawna
ul. Bystrzycka 69c
54 – 215 Wrocław
1.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
2.    Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
3.    Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Usługobiorcy – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
§6. REKLAMACJA
1.     Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją, której udzielaProducent.
2.     Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Usługobiorcy wraz z zamówionymi Produktami.
3.     W przypadku, gdy zamówiony Produkt posiada usterki, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio do Usługodawcy, zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
4.     Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Usługobiorcy z tytułuodpowiedzialności Usługodawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.     Usługobiorcy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2.     Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a)     świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c)     umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d)    umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e)     umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
f)     szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g)    umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
h)     umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i)      umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
j)      dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k)     umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l)      umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m)   umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.     Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Usługobiorcę drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
4.     Usługobiorca, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5.     Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Usługobiorca.
6.     Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.     Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.     Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.     W przypadku gdy Usługobiorca wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Usługobiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.  Zwroty Produktów wysyłane na koszt Usługodawca lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.     Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2.     Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.     Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4.     Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.
5.     Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.womag24.pl.
§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1.     Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.womag24.pl  są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2.     Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.womag24.pl  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3.     Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.womag24.pl  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4.     Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieumiejętne stosowanie, montaż i wykorzystywanie zamówionych Produktów.
4.     Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.